Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN CARLOSMOMENTJES – Laatste update 18 Mei 2020

Kleine dingen maken het verschil, zo ook soms de kleine lettertjes. Wij van de Carlosmomentjes doen het namelijk graag anders en gaan voor algemene voorwaarden waar je een glimlach van krijgt of welke je in ieder geval kan begrijpen. Geen véél te lange teksten of véél te moeilijke woorden, maar laten we beginnen met een leesbare samenvatting. Heb je na de samenvatting de smaak te pakken? Dan mag je natuurlijk ook de rest van de voorwaarden doorspitten. Ook hierin hebben we alles zo makkelijk mogelijk voor je proberen te maken. Klein gebaar, groot geluk! 

Waar staat Carlosmomentjes voor?

 • Ons doel is geluk verspreiden, jouw geüploade momentjes kunnen dus verder gedeeld worden, ook op andere platformen. Sterker nog dat is de bedoeling.
 • Bij een Carlosmomentje zijn altijd twee of meer personen betrokken of momentjes waar de gehele maatschappij of het milieu profijt van hebben. 
 • Carlosmomentjes waar reclame in staat, welke oproepen tot doneren/stemmen of negativiteit kunnen aangepast of verwijderd worden. 
 • Het Carlosmomentjes Platform is gratis.
 • Het platform is reclame vrij.
 • De informatie die wij opslaan is enkel en alleen voor het instellen van jouw account en deze voor jou te optimaliseren.
 • Je gegevens worden niet met adverteerders gedeeld of doorverkocht.

Samenvatting

Carlosmomentjes biedt een platform waarop mensen met elkaar in contact kunnen komen voor het delen van Carlosmomentjes. Een Carlosmomentje is een ogenschijnlijk klein gebaar, dat voor een ander van grote waarde is.

In principe kan iedereen gebruik maken van het Carlosmomentjes Platform. Wel vragen we je om het Carlosmomentjes Platform enkel te gebruiken met jouw eigen voornaam die je in het dagelijkse leven ook gebruikt. Ook vragen we je om de juiste gegevens over jezelf aan ons te verstrekken. Je bent vrij om onbeperkt jouw eigen Carlosmomentjes te delen op het Carlosmomentjes Platform, maar dit mag nooit ten koste gaan van de veiligheid of het welzijn van andere gebruikers van het Carlosmomentjes van het Platform en mag ook geen schade toebrengen aan ons doel en onze goede naam. 

Belangrijk is om jouw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Jij bent namelijk zelf verantwoordelijk voor iedere activiteit op jouw eigen account van het Carlosmomentjes Platform. De Content die via jouw account wordt gedeeld mag geen inbreuk maken op enig recht, de goede zeden of de openbare orde. Ook is het niet de bedoeling dat je met het delen van de Content een commercieel doel nastreeft. Wij kiezen ervoor om geen oproepen tot donatie, vrijwilligerswerk, stemmen of andere wijze om een bijdrage aan jouw goede doel of actie toe te staan. Wij willen wel graag de resultaten delen van mooie acties, die passen onder klein gebaar groot geluk.

Jouw gebruiksrecht op het Carlosmomentjes Platform is in principe voor onbepaalde tijd. Je kan er zelf voor kiezen om het gebruik van het Carlosmomentjes Platform te beëindigen, of wij kunnen om verschillende reden jouw gebruiksrecht opschorten of beëindigen.

Tot slot verkrijgen wij jouw toestemming om de door jou gedeelde Content te hosten, te gebruiken, te verspreiden, te wijzigen, te kopiëren, te verveelvoudigen, te vertalen, te openbaren en om hiervan afgeleide werken te maken. Zo mogen wij ons watermerk of logo toevoegen aan de door jou gedeelde Content en mogen wij de door jou gedeelde Content opslaan, kopiëren, wijzigen en delen met anderen. 

0. Wat bedoelen we eigenlijk met….

Wij, we, ons:        De Stichting Carlosmomentjes uit Best, aan de Marie Raymakersstraat nr. 7. Je kunt ons vinden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70295859. Carlosmomentjes biedt een platform waarop mensen met elkaar in contact kunnen komen voor het delen van Carlosmomentjes. Dit zijn ogenschijnlijk kleine gebaren dier voor de andere van grote waarde zijn. En ook jij wordt er blij van om ze te geven. Carlosmomentjes zijn wederkerig. 

Jij, jou, je:        Dat ben jij of het bedrijf dat jij vertegenwoordigt: de persoon die de app van Carlosmomentjes gebruikt.

Carlosmomentjes Platform:        De applicatie die in opdracht van ons is gemaakt, de website carlosmomentjes.nl en eventuele afgeleiden daarvan. Op het platform kunnen zogenoemde Carlosmomentjes gedeeld worden en kan er inspiratie worden opgedaan voor meer mooie momentjes. Het doel is meer positiviteit en focus op de mooie dingen in het leven. Een afgeleide pagina kan bijvoorbeeld een website zijn waar specifieke Content over een bepaald bedrijf of een specifieke dag gedeeld kan worden. 

Content:        Alle informatie, gegevens, foto’s en documenten die jij uploadt, invoert, maakt, wijzigt, verwijdert of verzendt via het platform van Carlosmomentjes.         

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op jouw toegang en het gebruik van het Carlosmomentjes Platform. Door het gebruik van het Carlosmomentjes Platform, waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan, aanvaard je deze algemene voorwaarden van Carlosmomentjes. 

1.2 Als op het Carlosmomentjes Platform gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, dan zijn ook de voorwaarden en het privacybeleid van deze derden van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten en privacybeleid van derden.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op een bepaald moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

2. Wie kan gebruik maken van het Carlosmomentjes Platform?

2.1 In principe kan iedereen gebruik maken van het Carlosmomentjes Platform, maar daaraan stellen we wel de volgende voorwaarden:

 • Je bent ouder dan 16 jaar of als je jonger bent, heb je toestemming van je ouders;
 • Je gebruikt op het Carlosmomentjes Platform dezelfde naam als de voornaam die je in het dagelijkse leven gebruikt;
 • Je verstrekt ons betrouwbare en juiste gegevens over jezelf;
 • Je maakt slechts één (eigen!) account aan;
 • Je deelt jouw wachtwoord niet met anderen, geeft anderen geen toegang tot jouw account en draagt jouw account niet over aan iemand anders. 

Als wij jouw account eerder hebben geblokkeerd vanwege een schending van onze voorwaarden of vanwege het handelen in strijd met de goede zede en de openbare orde, dan kan het zijn dat je niet (langer) in staat wordt gesteld om gebruik te maken van het Carlosmomentjes Platform. 

3. Hoe kan je het Carlosmomentjes Platform gebruiken?

3.1 Je kan het Carlosmomentjes Platform online gebruiken of de app downloaden via de Google Play Store of via de App Store. Door het downloaden van het Carlosmomentjes Platform verkrijg je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om het Carlosmomentjes Platform voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Deze licentie is een herroepelijk recht.

3.2 We brengen geen kosten in rekening voor het gebruik van het Carlosmomentjes Platform.

3.3 Via het Carlosmomentjes Platform kan je een gebruikersprofiel aanmaken om berichten op het Carlosmomentjes Platform te (kunnen) plaatsen, delen en/of liken.

3.4 Als je geen gebruikersprofiel wilt of kunt aanmaken, bieden we ook de optie om het Carlosmomentjes Platform te bekijken via een anoniem gastaccount. Met een anoniem gastaccount kun je alleen het Carlosmomentjes Platform bekijken en werken niet alle functionaliteiten

3.5 Het Carlosmomentjes Platform is een online platform. Je bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internetverbinding en voor de benodigde apparatuur om het Carlosmomentjes Platform te kunnen gebruiken.

3.6 Wij bieden geen technische ondersteuning en kunnen niet garanderen dat het Carlosmomentjes Platform op iedere smartphone of ander apparaat (foutloos) functioneert. 

4. Wat we van jou verwachten – gebruik van het Carlosmomentjes Platform

4.1 Natuurlijk mag jij jouw Carlosmomentjes delen op het Carlosmomentjes Platform, graag zelfs, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid of het welzijn van andere gebruikers van het Carlosmomentjes van het Platform en mag ook geen schade toebrengen aan ons doel en onze goede naam. 

4.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen.

4.3 Jij bent verantwoordelijk voor iedere activiteit op jouw eigen account van het Carlosmomentjes Platform. Je bent daarbij verplicht tot geheimhouding van jouw gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord. 

4.4 Jij bent verantwoordelijk voor de Content die via jouw account wordt geüpload of gecommuniceerd op of via het Carlosmomentjes Platform. 4.5 Je mag het Carlosmomentjes Platform niet gebruiken voor:

 • illegale doeleinden;
 • onrechtmatige, misleidende, discriminerende of fraudeleuze doeleinden;
 • het maken van inbreuk op de rechten van iemand anders, zoals de intellectuele eigendomsrechten;
 • het verspreiden van virussen of malware, of enige andere software of code die schade kan toebrengen aan (de toegankelijkheid of beschikbaarheid van) het Carlosmomentjes Platform;
 • het (geautomatiseerd of handmatig) verzamelen van (persoons)gegevens via het Carlosmomentjes Platform;
 • het delen van Content die aanstootgevend is of op enige andere wijze in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

We maken het mogelijk om gedragingen die in strijd zijn met deze voorwaarden eenvoudig aan ons te rapporteren, om zodoende de doelstelling van het Carlosmomentjes Platform te waarborgen. Mocht je dus een momentje tegenkomen dat in strijd is met bovenstaande regels meldt het ons dan. Daarmee help je ons.

4.6 Je mag het Carlosmomentjes Platform ook niet aan derden beschikbaar stellen, onderwerpen aan reverse engineering of op een andere manier proberen om het Carlosmomentjes Platform te decompileren, na te bootsen of te verveelvoudigen. In plaats daarvan neem contact met ons op, wie weet kunnen we je op een andere manier helpen.

4.7 Het Carlosmomentjes Platform mag alleen voor commerciële doeleinden worden gebruiken als jij en wij hier samen afspraken over hebben gemaakt. 

5. Duur van het gebruiksrecht

5.1 Jouw gebruiksrecht op het Carlosmomentjes Platform is in principe voor onbepaalde tijd. Je kan het gebruik van het Carlosmomentjes Platform op elk moment beëindigen middels de-installeren of verwijderen van het Carlosmomentjes Platform van jouw smartphone of ander (draagbaar) apparaat. Wij hebben ook zelf het recht om jouw gebruiksrecht met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen. Dit kunnen wij onder meer doen in geval van onbevoegd of onzorgvuldig gebruik van het Carlosmomentjes Platform, in geval van misbruik van het Carlosmomentjes Platform of in geval er via jouw account gehandeld wordt in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

5.2 Wij kunnen op ieder moment het Carlosmomentjes Platform (tijdelijk of definitief) buiten werking stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of vanwege andere redenen. Ook hebben wij het recht om informatie in het Carlosmomentjes Platform te wijzigen of het Carlosmomentjes Platform in haar geheel te verwijderen.

6. De toestemming die jij aan ons verleent

6.1 De Content die je deelt via het Carlosmomentjes Platform, zoals teksten en foto’s, zullen in sommige gevallen beschermd zijn door de Auteurswet of andere wetgeving die gaat over het intellectuele eigendom. Jij bent en blijft de eigenaar van die intellectuele eigendomsrechten. 

6.2 Om onze diensten goed te kunnen uitvoeren, hebben we wel een aantal juridische toestemmingen van jou nodig. Deze juridische toestemmingen geven ons het recht om de inhoud van de door jou gedeelde Content te gebruiken. Als je op of via het Carlosmomentjes Platform Content uploadt, invoert, maakt, wijzigt, verwijdert of verzendt, dan verstrek je daarbij aan ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie om deze Content te hosten, te gebruiken, te verspreiden, te wijzigen, te kopiëren, te verveelvoudigen, te vertalen, te openbaren en/of om hiervan afgeleide werken te maken. Zo mogen wij ons watermerk of logo toevoegen aan de door jou gedeelde Content en mogen wij de door jou gedeelde Content opslaan, kopiëren en delen met anderen. Deze licentie zal eindigen als je hiertegen schriftelijk bezwaar maakt óf als jouw Content volledig is verwijderd uit ons systeem. 

7. Opschorten of beëindigen van jouw account

7.1 Wanneer je in strijd handelt met onze voorwaarden dan hebben wij het recht om jouw account met directe ingang te beëindigen en/of te verwijderen. Het komt voor jouw eigen rekening en risico als daarbij gegevens verloren gaan.

7.2 We kunnen jouw account ook opschorten of beëindigen als je inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendomsrechten of als we hiertoe enige andere noodzaak zien. 

7.3 Als jouw account wordt opgeschort of beëindigd, blijven alle bepalingen van deze algemene voorwaarden die bedoeld zijn om na beëindiging te blijven voortduren, gewoon van toepassing. 

8. Bestellingen in de webshop

8.1 Je hebt de mogelijkheid om via onze webshop verschillende producten te kopen. We doen ons best om deze producten zo snel mogelijk bij jou te leveren. Wij werken met vrijwilligers daardoor kan het soms wat langer duren voordat de bestelling bij jou is. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op.

8.2 Wij verzenden de producten naar het adres wat jij bij je bestelling hebt doorgeven. Waarbij we de producten als geleverd beschouwen op het moment dat de producten op het door jouw gekozen adres aangekomen. Vanaf dat moment ben jij verantwoordelijk voor de producten en ligt het risico op verlies, diefstal of beschadiging bij jou. 

8.3 De verzendkosten van jouw bestelling komen voor jouw rekening, tenzij jij en wij hier iets anders over hebben afgesproken. 

8.4 Jij hebt het recht om bestelling uit de webshop te retourneren. Als jij van deze optie gebruik wilt maken, dan vragen wij aan jou om dit binnen 14 dagen nadat jij de bestelling hebt ontvangen dit aan ons te laten weten. Daarna kan je een gedeelte of alle producten van je bestelling naar ons retour sturen, hiervoor heb je weer 14 dagen de tijd. 

8.5 Gedurende de tijd dat je nog niet zeker weet of je de producten wilt houden, moet je voorzichtig omgaan met de producten, zodat deze in de originele staat retour kunnen worden gestuurd. 

9. Aansprakelijkheid 

9.1 Het Carlosmomentjes Platform is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de het Carlosmomentjes Platform altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of werkzaam kan zijn. Wij houden ons het recht voor om het Carlosmomentjes Platform (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daaraan enig recht kan ontlenen. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

9.2 Onze opdracht omvat nooit (I) het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden op de door jou gedeelde Content of (II) het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou aangeleverde gegevens en informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou ingevoerde en/of geüploade gegevens en informatie. Wij aanvaarden op deze onderwerpen dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. 

9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat het Carlosmomentjes Platform fouten en/of onjuiste gegeven bevat of doordat het Carlosmomentjes Platform (geheel of gedeeltelijk) niet beschikbaar is. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor informatie, bijdragen, uitingen of andere communicatie die jij of derden via het Carlosmomentjes Platform verspreiden. Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen, uitingen of communicatie op het Carlosmomentjes Platform te wijzigen of te verwijderen.

9.4 Voor zover er op ons al enige aansprakelijkheid kan rusten, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt of er geen verzekering is afgesloten, tot ten hoogste een bedrag van € 500,00.

9.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (I) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen; (II) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden; en (III) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

9.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

9.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld. 

10. Vrijwaring

10.1 Jij vrijwaart ons voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden als gevolg van de door jou (of via jouw account) gedeelde Content op het Carlosmomentjes Platform, ook als dit betrekking heeft op een schending van enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

11. Privacy en intellectueel eigendom

11.1 Wij zijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houden hiermee rekening bij het verwerken van jouw (persoons)gegevens. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van het Carlosmomentjes Platform; of (ii) wij een wettelijke plicht hebben om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. 

11.2 De content die jij hebt geüpload blijft online staan totdat jij deze zelf verwijderd hebt of wij het eventueel verwijderen. Als jij jouw account verwijdert, blijft de Content online zichtbaar. Mocht je deze Content willen verwijderen, dan verzoeken we je dit te doen voordat jij je account verwijdert. 

11.3 Wij verkopen jouw persoonlijke gegevens niet aan adverteerders en we delen geen informatie die jou direct kan identificeren (zoals je naam, e-mailadres of andere contactgegevens) met adverteerders. 

11.4 Wel kan het zijn dat Content die jij hebt geplaatst in de applicatie zichtbaar is op onze website of op een andere manier door ons wordt gedeeld. Bijvoorbeeld op een van onze social media kanalen of op een afgeleide pagina. 

11.5 Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die wij hebben op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan bij de uitvoering van het Carlosmomentjes Platform komen aan ons toe en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van ons worden gebruikt of nagemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

12. Wijzigingen

Wij kunnen deze algemene voorwaarden tussentijds wijzigen. Als deze wijziging voor jou gevolgen heeft, dan brengen we jou hiervan op de hoogte. 

13. Bij problemen….

13.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 

13.2 Mocht het écht zover komen, dan is de Rechtbank Oost-Brabant uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen. 

13.3 Maar voordat jij of wij naar die rechter stappen hebben jij en wij er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.